Issue No. 28 - Muhammad bin Salman and the Succession Question in Saudi Arabia and the Gulf Monarchies

3
מוחמד בן סלמאן ושאלת
ירוש
ת
השלטון
ב
סעודיה וב
מדינות המפרץ
מאת
ערן סגל
השלטון במדינות המפרץ כונה על ידי מייקל הרב
(
Herb
)
"מונרכיה שושלתית" (
onarchy
M
ynastic
D
,)
1
כאשר
ה
משמעות
היא
שהכוח
והסמכות
ה
ם
ב
עיקר ב
ידי המשפחה ולא המלך/האמיר עצמו.
המשפחה יוצרת בסיס רחב
שדרכו נוצרת שליטה בכל מנגנוני המדינה וקשרי פטרונות שמבטיחים את יציבות השלטון בחברה השבטית מסורתית במפרץ. משפחות אלו שולטות מאות שנים ושרידותן היתה נעוצה מאז ומתמיד ביכולת המשפחה לייצג את כל שכבות החברה והתפיסות האידיאולוגיות תוך כדי מאבק ביניהם אשר לא מפורר את אחדות המשפחה.
צורת העברת השלט
ון בתוך המשפחה השלטת היא ברוב המקרים
תוצאה מדפוס מסוים שהשתרש
,
כך שהתקבל
כקונצ
נזוס. במאה העשרים בחלק מהמקרים מדובר בדפוס
קלאסי של מעבר מאב לבן (בחריין, קטאר), אך לעיתים
בדפוסים אחרים כמו בין אחים (ס
עודיה) או בין שני ענפים בתוך המשפחה (כווית). הדפוס יוצר מנגנון בו ניתן
להערי
ך
מי יהיו
היורשים הפוטנציאליים אך הדבר אינו מחייב ותלוי במאבקי הכוחו
ת ויצירת קואליציות בתוך המשפחה
 

YouTube icon