The Persian Gulf Observer Issue no. 28

Crown Prince Mohammad bin Salman Al Saud 2017

השלטון במדינות המפרץ כונה ע"י מייקל הרב "מונרכיה שושלתית" כאשר המשמעות היא שהכוח והסמכות הם בעיקר בידי המשפחה ולא המלך/האמיר עצמו. המשפחה יוצרת בסיס רחב שדרכו נוצרת שליטה בכל מנגנוני המדינה וקשרי פטרונות שמבטיחים את יציבות השלטון בחברה השבטית-מסורתית במפרץ. משפחות אלו שולטות מאות שנים ושרידותן היתה נעוצה מאז ומתמיד ביכולת המשפחה לייצג את כל שכבות החברה והתפיסות האידיאולוגיות תוך כדי מאבק ביניהם אשר לא מפורר את אחדות המשפחה.

Read more…

YouTube icon